fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky

Úvod
Provozovatelem internetového portálu je cestovní agentura Empire Service s.r.o. (dále jen CA), která je organizátorem a prodávajícím skupinových a individuálních jednodenních zájezdů v České republice a v zemích Evropské unie. Cestovní agentura Empire service s.r.o. je také agentem a prodejcem dopravních služeb s využitím vlastní dopravy a služeb partnerských firem.

Cestovní agentura Empire service s.r.o. (dále jen CA) je prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) se kterými má uzavřenou smlouvu o provizním prodeji zájezdů. CK jsou řádně pojištěny proti úpadku.

Objednávka
Každý návštěvník serveru si může zaslat závaznou objednávku na libovolný počet zde nabízených zájezdů. V momentu objednávání zájezdu zákazníkem CA neví, zda je požadovaný zájezd volný. Po obdržení objednávky CA ověřuje volnou kapacitu zájezdu. Při více zaslaných objednávkách CA ověřuje volnou kapacitu zájezdů v takovém pořadí, v jakém byli objednávky přijaté. V případě volné kapacity zájezdu CA provede rezervaci a další požadované objednávky neověřuje. Poté informuje zákazníka o provedení rezervace. V případě, že se zákazník rozhodne pro jiný zájezd, než pro ten, který má rezervovaný a oznámí to CA, ta ověří, zda je jiný zájezd volný. Pokud zákazník odmítne dva volné rezervované zájezdy, má CA právo dále klienta odmítnout a neověřovat další vyžadovaný zájezd. Pokud požadovaný zájezd nebude volný, informuje CA zákazníka.

CA si vyhrazuje právo odmítnout neúplné objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, a to i bez odpovědi zákazníkovi. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu do databáze serveru.

Cestovní smlouva
Po úspěšné rezervaci bude zákazníkovi na základě dohody zasláná vyplněná cestovní smlouva / vouchery / potvrzeni emailem nebo osobne. Spolu s cestovní smlouvou bude zákazníkovi zasláná informace ohledně plateb za zájezd. CA nenese zodpovědnost za následky opožděné platby (ze strany CK organizující zájezd může dojít ke stornu rezervace zájezdu).

Platba
Za objednané zájezdy je zákazník povinen složit zálohu ve výši 20-100% z celkové ceny zájezdu. (CA nenese odpovědnost za opožděnou platbu ze strany zákazníka a za případné storno ze strany pořádající CK z důvodu opožděné platby).

Cestovní doklady
Potřebné doklady – vouchery, letenky, doklady o pojištění apod. obdrží zákazník od CA nebo přímo od CK, která zájezd organizuje. Pokyny na cestu jsou zpravidla zasílány 5-7 dní před odjezdem. Některé doklady jako např. letenky mohou být zákazníkovi předány přímo na letišti.

Zájezdy na zpětné potvrzení
U některých zájezdů je nutné nejdříve ověřit volnou kapacitu u partnera. V tomto případě může CA požadovat od klienta zálohu až ve výši 20-100% z ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu, z důvodu úspěšného potvrzení ze strany zahraničního partnera (hotelu) se stává objednávka ihned závaznou a vztahují se na ni příslušné stornopodmínky organizující CK. V případě neúspěšné rezervace je celá částka ihned vrácena zákazníkovi, pokud si nepřeje převést ji na jiný zájezd.

Stornovací podmínky
Do okamžiku podepsání smlouvy a složení zálohy plné ceny zájezdu / exkrurze, je storno bez stornopoplatků. Po podpisu smlouvy a složení zálohy celé částky za zájezd a následném stornu rezervace méně než 48 hodin před zájezdem, propadne 100% zálohy ve prospěch CA pro následné vyrovnání vzniklé újmy organizatorům zájezdu.

Reklamace
Reklamovat zájezd je možné buď v CA, která zájezd zprostředkovává, nebo přímo u CK organizátora zájezdu. Pokud klient zájezd reklamuje v CA, ta není oprávněna o reklamaci rozhodnout ale reklamaci předá CK, která zájezd organizuje. Ta je povinna se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. Lhůta pro uplatnění reklamace je 20 dni od skončení zájezdu, popřípadě ode dne, kdy měl zájezd skončit. Jako doporučení k reklamaci radíme přidat reklamační protokol z místa pobytu podepsaný delegátem CK, fotodokumentaci apod.

Osobní údaje
Zákazník poskytnutím svých osobních údajů uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů CA. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány, dále mohou být využity k činnostem CA za účelem usnadnění kontaktu se zákazníkem v budoucnu a k činnostem za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb CA. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat tak, že bude kontaktovat CA dle aktuálních kontaktních údajů, uvedených na tomto serveru.

Ostatní
Považujeme za nutné upozornit, že hovory s pracovníky CA mohou být v rámci zkvalitňování služeb CA monitorováné.

Back to Top